Tilsyn

Referat fra tilbagemelding på tilsyn i Bøvling børnehus.

Dialogen begyndte med en italesættelse af, at der i tilsynsrapporten beskrives, hvordan der ses nærværende voksne i stort omfang.

Fra børnehusets side italesættes det, at det er dejligt at rapporten bærer præg af, at konsulenten ser det samme som de selv gør i huset og også det, man i huset ønsker at stå for.

Covid-19 fylder i rapporten og i hverdagen. Grupperne er adskilte og kun sammen i ydertimerne og dette italesættes også som baggrunden for vuggestuens legeplads, der er en nødløsning. Covid-19 test af personale fylder i hverdagen.

Der spørges ind til tankerne i huset omkring selvinitieret versus voksenstyrede aktiviteter. Det italesættes som et bevidst pædagogisk valg, at børnene kan gå til og fra de voksenstyrede aktiviteter efter ønske og behov. Det italesættes samtidig, at det ikke er aktiviteten, men pædagogikken, der ligger i den, der er betydningsfuld og at der er en opmærksomhed på, at børnene mødes af de voksne, der hvor de er, og at pædagogikken tilpasses børnene.

Der spørges ind til tankerne om fri leg versus selvinitieret leg. Der ses ikke fri leg, da ingen leg er fri, men der arbejdes med tre kategorier. Børnene har deres egen leg, der er voksenstyret leg/aktiviteter, og så er der leg med voksendeltagelse.

Det italesættes at personalet i vuggestuen er gode til at være på gulvet. Det er noget, der er arbejdet med i huset, at personale i såvel vuggestue som børnehave skal være rent fysisk i øjenhøjde med børnene. Det er en værdi at være i øjenhøjde og nærværende, når personalet er hos børnene, og så må privat samtale og planlægning så vidt muligt klares på andre tidspunkter.

Det italesættes i rapporten, at der er mange forskellige voksne ind over grupperne. I samtalen bliver der lagt vægt på, at der er en fast kerne i huset, som er fordelt på deres grupper og helst bliver der. Der kommer så løbende vikarer, nye medarbejdere, studerende og elever, men der er en fast kerne. Det er givende at have elever og studerende, da de har mange spørgsmål, der skaber eftertanke. Selvfølgelig nogle mere end andre. Det er vigtigt med udvikling, og konstruktiv kritik er blevet en vigtig del af hverdagen i huset.

Det er tydeligt i rapporten, hvordan naturen er nærværende, og der spørges ind til, om det er en værdi. Natur samt krop og bevægelse er vigtige elementer i pædagogikken i huset.

Der kommenteres på, at der ses fine konflikthåndteringer i huset og det italesættes som et fokusområde.

Der italesættes at Covid-19 har bevirket, at legetøj i huset er blevet taget op til overvejelse. Der tænkes nu mere over, hvad der er fremme hvornår, hvad det pædagogiske sigte med legetøjet er, og om det tilgodeser alder og interesse på stuen.

Det italesættes, at der hele tiden arbejdes på at holde en høj hygiejnestandard og særligt lige nu. Der ses ikke meget sygdom i huset.

Der arbejdes med at fortælle børnene, hvad vi gerne vil og ikke hvad de ikke skal.

Til sidst fortælles der, at der i huset er fine APV og MUS-resultater. At personalet fungerer og er glade.

 

Her kan du læse tilsyns rapporten for efteråret 2020 link